Drikkevannsforskriften mattilsynet

Dette er versjon (mars 2011) av veiledningen til drikkevannsforskriften. Den erstatter veiledningen av september 2005. Forskrift om vannforsyning og drikkevann (drikkevannsforskriften) .

Veileder til drikkevannsforskriften – (application/pdf). Mattilsynet har i flere år jobbet aktivt med å forbedre drikkevannsforskriften. Revideringsarbeidet er inndelt i flere faser.

Forskrift om opplysninger til Mattilsynet (FOR-2010-09-28-1302).

Mattilsynet kan om nødvendig pålegge mindre vannforsyningssystemer skriftlig. Mattilsynet om godkjenning av etablerings- og driftsplanen. I prosessen med å utforme utkastet til ny drikkevannsforskrift har Mattilsynet, som en. Mattilsynet viser til mottatt høringsutkast av hovedplan for vannforsyning 2014. Men at Drikkevannsforskriften § gir vannverkseier de nødvendige hjemler til å . Med Kvalitetskrav til drikkevann – vedlegg i forskrift om vannforsyning og drikkevann.

Se også Veileder til Drikkevannsforskriften fra Mattilsynet. Interimorganisasjonen for Mattilsynet (IMO) oppnevnte i juni 20medlemmer til. Helt siden den første drikkevannsforskriften i 19har det vært krav om at .

Beredskap og sikkerhet innen vannforsyningen – Hva krever Mattilsynet ? Drikkevannsforskriften legger føringer for Mattilsynets . Liv Anne Sollie, Mattilsynet Avdeling Helgeland (kontorsted Mosjøen). Når kommer den nye drikkevannsforskriften? Mattilsynet ønsker innspill til arbeidet.

Drikkevannsforskriften ble gjennomgått i sin helhet . Mattilsynet forvalter drikkevannsforskriften. Status og fremdrift i prosessen v/Line Ruden, Mattilsynet. Drikkevannsanlegg som skal forsyne mindre enn husstander trenger ikke godkjennes av Mattilsynet.

Drikkevannsforskriftens krav til sikker forsyning av nok . Helse og omsorgsdepartementet (HOD) er ansvarlig for hjemmelslovene og forvaltningen av drikkevannsforskriften. Mattilsynet har ansvaret for å føre tilsyn med . Mattilsynet er tilsynsmyndighet i henhold til drikkevannsforskriften, og vannverkene er selv ansvarlige for å varsle og å handle i forhold til . Mattilsynet er forvaltningsmyndighet for begge forskriftene, som er hjemlet i. I Drikkevannsforskriften er det fastlagt såkalte grenseverdier for de viktigste . Mattilsynet har nå overtatt godkjenningsmyndigheten fra kommunen etter endringer i drikkevannsforskriften. Mattilsynet og kommunehelsetjenesten er . MATTILSYNET GIR OPPSTARTTILLATELSE TIL BENNA VANNVERK. Drikkevannsforskriften § angir at før godkjenning gis skal berørte .