Etikk definisjon

Etikk, læren om moral; det samme som moralfilosofi. Etikkens formål er å studere hvordan man bør handle, og å forstå begrepene vi bruker når . Fagstoff: Vi gjør en rekke valg hver dag.

Enkelte av valgene har betydning for flere enn oss selv. Etikk (fra gresk ethos, sedelig) eller moralfilosofi er den delen av filosofien som søker å besvare spørsmål som hva er godt, hva er det rette, hvordan bør . Etikk, eller morallære, er den gren av filosofien som undersøker hva som er rett. Finn definisjon på etikk og andre begreper hos definisjoner.

Etikk kommer fra gresk ethikos, som betyr sedelig (moralsk). Moral kommer fra latin moralis og moris, som betyr se skikk (tradisjon). Etikken stiller spørsmålene: Hva er rett og galt, godt og ondt? Etikk handler både om handlinger og holdninger. Etikken sier ikke bare noe om hva livet er, men . Du kan også legge til en definisjon av etikk selv.

Etikk (fra gresk ethos, sedelig) eller moralfilosofi er den delen av filosofien som søker å besvare . Etikk kommer av det greske ordet ethos, moralholdning, og moral kommer fra.

Etikk er den grenen av filosofi som har med riktig og galt å gjøre. Etikk defineres i dag vanligvis som ”refleksjoner over moral”, ”moralfilosofi” eller. I motsetning til normativ etikk som tar for seg generelle moralske regler og retningslinjer, tar anvendt etikk for seg hva som er rett og galt i . Definisjoner: Moral Systematisk refleksjon over hva som er rett og galt i omgang mellom mennesker. Etikk Personlige og felles oppfatninger av hva som er rett . En innføring i etikk for ansatte i politi- og lensmannsetaten.

Definisjoner moral, etikk og moralfilosofi. En etisk problemstilling handler om hvordan ting bør være, og om hva vi bør gjøre. Dette skiller etiske spørsmål fra deskriptive spørsmål, som handler om. Sier hvilke oppfatninger og handlinger som finnes i en gruppe eller et område. Moral: hva som er rett og galt og gjøre; Etikk: Hvorfor det ene er rett og det.

Etikk er på et lavere abstraksjonsnivå, moral er en følge av etikk. Poenget her er at det ikke finnes noen spesifik og klar definisjon på hva moral ér i praksis, .