Etisk retningslinje

Drøfte, Oppgave: Etiske retningslinjer er utarbeidet for flere yrker i helse-, sosial- og oppvekstsektoren. I Norge ser vi først og fremst på etiske retningslinjer som et verktøy for å påvirke adferden og kulturen i bedriften. Målet med etiske retningslinjer er å skape en felles plattform som skal stimulere til refleksjon over egen praksis.

Etiske retningslinjer får bedre forankring og . Under finner du etiske retningslinjer og veiledninger relevante for medisinsk og helsefaglig. Forskningsetiske retningslinjer for naturvitenskap og teknologi. Etiske retningslinjer i HINAS er en presisering av den allmenne etikken som er gjeldende.

De etiske retningslinjene er delt opp i to deler: 1. Yrkesetiske retningslinjer er regler som sier noe om holdninger og hvordan en. Tjenesteytere på ulike nivåer har alle et selvstendig ansvar for at de gjennomfører arbeidet i tråd med lovverket og i tråd med faglige og etiske retningslinjer. Hovedformålet med etiske retningslinjer for atferd.

Helsefagarbeidere i Delta har utviklet yrkesetiske retningslinjer for. Etisk kvalitet på tjenesteyting og myndighetsutøvelse er en forutsetning for at innbyggerne skal ha tillit til statstjenesten. Etiske retningslinjer for farmasøyter er utformet i tråd med intensjonen i International Pharmaceutcal Federations (FIP) Codes of Ethics for Pharmacists og God . Søknader til Forskningsrådet skal i prosjektbeskrivelsen ta stilling til om det er etiske problemstillinger knyttet til prosjektet, og beskrive hvordan disse i så fall er . NSF at yrkesetiske retningslinjer skulle revideres grundig for første gang.

Sykepleieren har et personlig ansvar for at egen praksis er faglig, etisk. Samlet etisk retningslinje for ansatte ved NTNU. Molde kommune ønsker å være en organisasjon med en god etisk praksis. De etiske retningslinjene skal være en veileder til å handle . Etiske retningslinjer for etatene i forsvarssektoren. Anskaffelsesregelverket for Forsvaret (ARF).

UiOs forskere har et selvstendig ansvar for at forskningen utføres i samsvar med god forskningsskikk og anerkjente vitenskapelige og etiske . Det er utarbeidet etiske retningslinjer som bygger på konsernets grunnverdier og danner en norm for hva som anses som god og ansvarlig opptreden. Retningslinjene skal gi et generelt grunnlag for etisk refleksjon hos yrkesutøver og bedrift. Faget ortopediteknikk bygger på grunnleggende kunnskap innen . Rana kommune er etisk bevisst og reflektert i sitt daglige arbeid.

Etiske retningslinjer setter en standard for. Etiske retningslinjer er viktige for å skape tillit, lojalitet og ansvarlig opptreden i NorgesGruppen. Etiske retningslinjer skal i tillegg beskytte NorgesGruppen, . De etiske retningslinjene uttrykker en rekke verdier i form av prinsipper både på et mer generelt og et mer konkret nivå.

Rennebu kommunes vedtatte etiske retningslinjer fastslår at kommunen legger stor vekt på åpenhet, redelighet, ærlighet, lojalitet og respekt i all sin virksomhet. Det er gjennom årene lagt ned store ressurser fra både akademisk og kommersiell side for å bygge opp den globale infrastrukturen av sammenkoplede datanett . Etiske retningslinjer har til formål å sikre en god praksis og definere felles standarder for folkevalgte og ansatte i Asker kommune. Etiske retningslinjer for Kvinnherad Vekstbedrift AS.

Kvinnherad Vekstbedrift AS ønsker høg profesjonalitet, kvalitet og etisk stander som . Etiske prinsipper for nordiske psykologer ble vedtatt av Psykologforeningens. Etiske spørsmål kan raskt identifiseres når det finnes tydelige retningslinjer og . Vi må som yrkesutøvere også respektere etiske retningslinjer og policy hos arbeidsgiver og i de virksomheter vi .