Førerforskriften

Trekkraftkjøretøy: Kjøretøy med trekkraft, herunder lokomotiv, motorvognsett, skinnetraktor. For dager siden – Hvem gjelder kravene i førerforskriften for? Førerforskriften gjelder for alle førere av trekkraftkjøretøy på det nasjonale jernbanenettet, det vil si .

Nei, lokføreren må bare gjennomføre medisinske undersøkelser etter førerforskriften. Førere som har førerbevis eller som har gjennomført . Alle førere skal etter dette ha førerbevis og sertifikat etter førerforskriften innen fire år etter at Kommisjonen vedtar parametrene for førerbevis- . Jernbaneforetak i Norge har gjennom sin lisens også godkjenning til å drive utdanning av egne, og tilknyttede lokomotivførere. Forskrift om sertifisering av førere av trekkraftkjøretøy på det nasjonale jernbanenettet FOR 2009-11-27 . Hensikt I løpet av morgenen håper vi å oppnå: At dere får en nødvendig oppdatering på kravene rundt førersertifisering i førerforskriften At det skal være klart . Dagens krav til lokomotivførerutdanningen i Norge er hjemlet og beskrevet i Førerforskriften fra 200 som er en direkte implementering av EUs .

I rapporten beskrives kompetanseproblemet klart og tydelig: Førerforskriften er et eksempel på en lite detaljert forskrift, hvor det er stort tolkningsrom. Førerforskriften baserer seg på minimumskrav til opplæring og disse står i sterk kontrast til det tradisjonelle norske opplæringssystemet for . Per Olaf Lundteigen, Janne Sjelmo Nordås,. Heikki Eidsvoll Holmås og Kirsti Bergstø om end- ring av førerforskriften jf. Krav til utdanning og kompetanse i jernbanesektoren er allerede fastsatt i førerforskriften.

Vår bedriftslege er godkjent, og helseundersøkelsene gjennomføres etter krav fra Statens Jernbanetilsyn – Forskrift om sertifisering av . Norsk Lokomotivmannsforbund (NLF), mener at den nåværende førerforskriften ikke setter klare nok krav til hvordan lokførere skal utdannes. Dette skjedde i førerforskriften i 200 på bakgrunn av lokførerdirektivet, som skal sørge for likeverdige krav for førere i hele EØS-området. Departementet, eller den departementet bemyndiger, bes påse at partene involveres i. Det er i dag stort tolkningsrom i førerforskriften, påpekes det i rapporten. Det gir mulighet til å utdanne lokførere med ulik grad av kompetanse, selv om man .