Humanismen

Humanisme (av latin humanus, menneske(lig), og -isme) er en bred og vanskelig avgrensbar betegnelse som spenner over en rekke og ofte innbyrdes . BufretHumanismen er et demokratisk og etisk livssyn. Dens menneskesyn kommer til uttrykk i FNs menneskerettighetserklæring: Alle mennesker er født frie og like i .

Humanismen, derimot, tar sitt utgangspunkt i at disse gudene ikke finnes. Humanister mener at selv om religionene kan inneholde mange gode tanker, så er de . Når det gjelder menneskesynet i humanismen er det en ting som står i sentrumennesket! Mennesket har ikke verdigrunnlag i noe annet, .

Ordet humanisme kommer av human, som betyr menneskelig. I dagligtalen brukes ordet human om en som er vennlig, snill eller omsorgsfull. Humanisme er livssynet Humanistisk Ungdom og Human-Etisk Forbund står for.

I Norge er dette livssynet også kjent som human-etikk. Den organiserte humanismen er oppstått i Europa og Nord-Amerika i forholdsvis nye tid. Humanisme er en motpol til totalitære ideologier og forsvarer menneskeverd og.

Humanismen er inspirert av læresetninger fra de store filosofene i antikken, . Begrepet humanisme kommer fra det latinske ordet ”humanus” som betyr menneskelig, eller det som har med mennesket å gjøre. Humanisme som dannelse: Knyttes til renessansehumanismen; Ble lagt vekt på menneskets dannelse .

Det kan være vanskelig å få tak på hva humanisme er. Per Anders Aas prøver å bestemme humanismen ut fra andre, ikke-humanistiske perspektiver som . Humanister har en tendens til å forestille seg at livssynet deres oppsto med renessansen. Humanismen setter den menneskelige tanke og fornuft i høysetet. Opplysningstidens filosofer la vekt på kunnskap og opplysning.

Livssynshumanismen oppstod ikkje på eit bestemt tidspunkt eller ein bestemt stad. Det var heller ikkje ein bestemt person som grunnla dette livssynet. Disse europeiske renessansetankene slår ikke an i Norden, og spesielt ikke i Norge.

Vi må vente helt til 1500-tallet før de humanistiske idéene når vår del av . Humanismen är en idéströmning som växte fram i slutet av medeltiden. Humanismen betonar den enskilda människans värde och vikten av att beakta livets .