Hva er lineære funksjoner

Vi kaller dette noen ganger for en førstegradslikning fordi den ukjente x er i første potens. Alle rette linjer i koordinatsystemer kan skrives som lineære funksjoner. Stigningstall er et tall som forteller deg hvor mye en graf stiger/synker.

Dersom x øker med forteller stigningstallet deg hvor mye y -verdien øker/synker. Detter er det vi kaller en lineær funksjon, dvs. Uttrykket forteller hva som skal gjøres med tallet som skal inn i funksjonen.

Fagstoff: Alle lineære funksjoner kan skrives som et konstant tall multiplisert med en variabel pluss et konstant tall.

I matematikk kan uttrykket lineær funksjon brukes på to ulike måter: 1) I høyere matematikk defineres en lineær funksjon eller en lineær transformasjon som en . For en generell innføring i funksjoner, henviser vi til lærebøker i matematikk. Den videre gjennomgangen vil dreie seg spesifikt om lineære funksjoner. En lineær funksjon blir alltid tegnet som. Hvis funksjonen er Y=3x, hva er da riktig under:.

Alle oppgavene handler om lineære funksjoner. Farge kan vi velge hvilken farge grafen skal ha, og under fanen Stil kan vi velge hva slags linje. Finn av denne linja hva en drosjetur på km koster.