Læreplanverket

Læreplanverket består av generell del, prinsipper for opplæringen, læreplaner for fag og fag og timefordelingen. Denne midlertidig utgaven av læreplanverket for Kunnskapsløftet inneholder generell. Kunnskapsløftet blir det for første gong laga eit felles læreplanverk for. Læreplanverket for Kunnskapsløftet (grunnskole) med generell del og alle kompetansemålene!

Læreplanverket for grunnskolen og videregående opplæring – grunnopplæringen – består av en generell del, prinsipper for opplæringen, fag- og timeforde. Være én offisiell kilde for gjeldende tilbudsstruktur, kode- og læreplanverk for Kunnskapsløftet; Sikre at oppdateringer av informasjonselementene blir distribuert . Læreplanverket for Kunnskapsløftet, inklusive ny fag- og timefordeling.

Læreplanverket for den tiårige grunnskolen. Læreplanverket for den ti-årige grunnskolen 372. Læreplanverket for grunnopplæringen består av en generell del, prinsipper for opplæringen, fag- og timefordeling og læreplaner for de ulike . Læreplanverket er forskrift med hjemmel i opplæringsloven og er forpliktende for hele grunnopplæringen. Læreplanverket for kunnskapsløftet: Grunnskolen.

Du er her: ForsidenLæreplanverket for Kunnskapsløftet. Læreplanverket for Kunnskapsløftet – 20- (9788278419281) . Avvik fra Læreplanverket for Kunnskapsløftet.

Fritak frå vurdering med karakter for elevar med individuell opplæringsplan. Det samiske læreplanverket for grunnskolen fastsettes med hjemmel i lov og angir nærmere mål og prinsipper for opplæringen. Notatet er eit samandrag av ei spørjeundersøking blant lærarstudentar på allmennlærarlina ved HSF, ALI, våren 20om bruk av Læreplanverket for den . Hvilke muligheter og begrensninger opplever PP-rådgiveren innenfor Læreplanverket for Kunnskapsløftet med hensyn til valg av opplæringsmål for elever med . Høring — ny del II til Læreplanverket for Kunnskapsløftet — invitasjon til høring av utkast til Prinsipper for opplæringen.

Læreplanverket for Kunnskapsløftet i grunnskolen og i videregående opplæring danner fundamentet og rammen for opplæringen i skole og bedrift. Kunnskapsdepartementet har nå fastsatt Prinsipper for opplæringen. Disse prinsippene inkluderer den gjeldende Læringsplakaten, og vil . Beintøft søker en forankring i både det generelle læreplanverket og spesifikke kompetansemål for de ulike trinnene. Kunnskapsdepartementets arbeid med fornyelse av Generell del av læreplanverket for grunnopplæringen.

Vi viser til tidligere dialog mellom NRLU ved . Helhetlig tenkning er sammenfallende med læreplanverket og fremmer læring. Læreplanverket har en generell del, en del som redegjør for prinsipper og retningslinjer i opplæringen og en del som tar for seg de enkelte fag. Det nye læreplanverket, Kunnskapsløftet (LK06), viser at faginnholdet fremdeles forankres i læreplanens rammer for grunnopplæring og kompetansemål slik det . Læreplanverket for den 10-årige grunnskulen. Læreplanen er ein forpliktande rammeplan for verksemda i skulen, utarbeid av Kyrkje-, utdannings- og .