Lekmannsbevegelsen

Lekmannsbevegelser er bevegelser og strømninger i norsk kirkeliv som drives av lekmenn, det vil si predikanter uten presteutdannelse. Lekmannsbevegelse, den strømning innen norsk kirkeliv som er utgått fra lekmenn og er båret oppe av dem. Haugianerne utgjorde en folkelig opposisjon, en tidlig lekmannsbevegelse som skulle gi grunnlag for en sterk kristelig motkultur i Norge.

Motløshet: I dag opplever vi at kristne verdier i Norge er på vikende front. Samtidig har antall aktive kristne i landet gått ned i løpet av de siste . I løpet av det nittende århundre vokste den såkalte lekmannsbevegelsen frem i Norge. Den hadde ganske trange kår til å begynne med.

I Norge begynte lekmannsbevegelsen med Hans Nielsen Hauges konflikt med kongens embetsmenn på slutten av 1700-tallet. Vi har dessverre ingen informasjon om ordet ‘LEKMANNSBEVEGELSE’ i nynorskdatabasen. Kirkestriden er betegnelsen på striden i den norske kirke mellom den religiøse lekmannsbevegelsen og den liberale teologien. Innhold: -Skal først fortelle hva lekmannsbevegelse er.

Den kristne lekmannsbevegelsen fikk sitt gjennomslag med Hans Nielsen Hauge og hans virksomhet gjennom forkynnelse, forfatterskap, organisasjonsarbeid . Free definition from over 17online dictionaries. De store vekkelsene i USA og Europa i siste halvdel av forrige århundre, er av historikerne blitt kalt den radikale lekmannsbevegelsen. Artikler med emneordet Lekmannsbevegelsen. Heuch var ekstrem, og hadde ingen kompromisser å komme med hverken for de nye kulturstrømmer, lekmannsbevegelsen eller kvinnefrigjøringstendensene en .

Lydopptak Eksterne Opptak Carl Fredrik Wisloff Wislofftaler – Wisløff – Lekmannsbevegelsen i et verdslig samfunn (Moi) . Bedehuset er sentralt i den radikale lekmannsbevegelse. Med jevne mellomrom kan det være nyttig å tenke gjennom ord og uttrykk vi bruker i . En god del av det som skiller Norge fra sine naboland i perioden historikerne har sett på, tilskrives framveksten av lekmannsbevegelsen på . Lekmannsbevegelser”’ er bevegelse i norsk kirkeliv som drives av lekmenn. Lekmannsbevegelsene i Norge inkluderer blant annet Det evangelisk-lutherske . Hans Nielsen Hauge og hans samtid : et tidsbillede fra omkring år 1800.

Hans Nielsen Hauge, kjøbmand i Bergen, . Hun navigerte seg delvis bort fra lekmannsbevegelsen, og kom i direkte personlig dialog med presten og åndshøvdingen Grundtvig. Trolig kan holdningen til lekmannsbevegelsen i hvert fall til en viss grad overføres til kristen virksomhet mer generelt. Denne lavkirkelige lekmannsbevegelsen vokste til en sterk motkultur og bred folkebevegelse, som påvirket så langt utenfor bedehuslokalet, at det forårsaket et . Den islandske lekmannsbevegelsen er inspi- rert av bestemte amerikanske institusjoner for behandling av alkoholisme.

Lekmannsbevegelsen stod for å lage strengere regler til de kristne. De skulle fullt og helt vie sitt liv til kristendommen, si nei til dans og drikk og . Lekmannsbevegelsen vokste frem som en folkeliggjøring av kirken, som støttet at lekfolk kunne preke Guds ord; De brøt med kirken og innførte langt strengere . De brede, folkelige lekmannsbevegelsene fra 1800-tallet la sammen med andre folkebevegelser grunnlaget for en demokratisering av .