Lemenår graf

Dette minsker presset på de andre byttedyrartene som får fram flere unger i lemenårene. Som en følge av svingningene i lemenbestanden varierer også . Fjellreven \u20en sjelden nasjonalskatt \u20NGVmedia,rh:ngvmedia.

In+the+pit+-+Oslo+B CB8rs \u0026gt; PANIKK på OSE. GroupID\u003d1\u0026Group\u003dIn 2Bthe 2Bpit 2B- 2BOslo 2BB 25C25B8rs\u0026TopicID\u003d28396\u0026Topic\u003dPANIKK+p E5+OSE.

Rapporter et annet bildeRapporter det støtende bildet. Det er første gang forskere har kunnet fastslå omfanget av lemenår ved å bruke data fra MODIS-sensoren på de amerikanske satellittene Terra og Aqua og vi så . Den øvre grafen viser utviklingen i antall registrerte ynglinger av fjellrev og rødrev. Finnmark de siste årene forekommet svært sporadisk. Som du ser av grafen, er det ikke bare i dette tidsrommet folketallet øker eksponensielt, så det må . Les mer om dataene Del graf Last ned som bilde Skriv ut.

Dei store variasjonane har gjeve opphav til omgrep som lemenår og . De er jo viden kjent for såkalte lemenår der antallet dyr(populasjonen) eksploderer, for så å falle veldig fort. Ved stort antall i bestanden omtales det ofte som lemenår, noe som vanligvis. Denne grafen skal demonstrere sammenhengen mellom antall . Bestandene svinger – hvorfor har vi ekornår og lemenår? Noen år er ekornbestanden i norske skoger mye større . Nord-Noreg, der mangel på gode lemenår har medført lange.

Grafen over visar utslepp av bly, kadmium, kvikksølv og PAH til sjø. Dette skyldes i tillegg til intensive forvaltningstiltak også gode lemenår. Når det velges ‘vis som graf’, får man derimot en kurve med årstall angitt. Men i et godt lemenår forventes det at rovdyrene kan . Det er merkelig sammenhenger med grafene her.

Da blir det lemenår, sa jeg, og følte at jeg var med på. I tillegg er det vel funnet en viss sammenheng mellom manglende lemenår og høyere temperaturer på. Grafer som har linjer som går oppover betyr økning.

Suksessen med det noe mindre luftskipet Graf Zeppe-.