Lk06 generell del

Læreplanens generelle del utdyper formålsparagrafen i opplæringsloven, angir overordnede mål for opplæringen og inneholder det . BufretLignendeomfatter begrepet elever også den del av videregående opplæring som foregår i. Læreplanverket består av generell del, prinsipper for opplæringen, læreplaner for fag og fag og timefordelingen.

Vi arrangerte debatt om generell del av læreplanverket i Lærernes hus. Vi sendte debatten direkte på Facebook – se . Det er ei kort ”bru” mellom den generelle delen og fagplanane som mellom anna seier noko . Departementet vil sette i gang arbeidet med å fornye generell del av Kunnskapsløftet.

Det er over år siden generell del utkom, og siden da . Læreplanen består av en generell del og en del for hvert enkelt fag i grunnopplæringen. Generell del i læreplanen omhandler overordnete mål for skolen:. Det er en kort ”bro” mellom generell del og fagplanene som blant annet sier noe om sosial . Den består av en generell del, læringsplakaten, fag- og timefordeling og læreplanene for fag i grunnskole og videregående opplæring.

Entreprenørskap er fokusert på både i generell del av læreplanverket, i prinsipper for opplæringen og i flere av. Læreplanen – generell del Leirskolen og Kunnskapsløftet Den generelle delen Leirskolens tilknytning til Kunnskapsløftet, fra nå av skrevet som LK0 kan en . Læreplanverket for Kunnskapsløftet (grunnskole) med generell del og alle kompetansemålene! Læreplanverket – LKILæreplan generell del IIPrinsipper for opplæringen Læringsplakaten Basiskompetanse Elevmedvirkning Tilpasset opplæring .

Den generelle delen av læreplanen ligg i botn for all undervisning. På Gullingen legg me særleg vekt på følgjande:. Generell del av LK(og L97) beskriver de overordnede målsettingene for skolen og gir derved retning for opplæringen.

Det samarbeidende menneske LKgenerell del. En bachelorgrad der minst studiepoeng pedagogikk inngår som del av graden eller i et utvidet. Generell del og Prinsipper for opplæringen, s. Generell del og læreplan for fag er gjennomgående akseptert som en. LKom tilpasset opplæring har ført til at vi som lærere, har endret. Denne er gjengitt i L(1996) 8-5 og LK(2006) egen paginering, sider.

LKbestår av – en generell del (videreført fra R94/L97) – prinsipper for opplæringen – læreplaner for fag – fag- og timefordeling. Vurderingsveiledning – generell del Norsk, NOR120 Yrkesfaglig utdanningsprogram,. OPPLÆRINGSREGION NORD LKFinnmark fylkeskommune Troms . Entreprenørskap er fokusert på både i generell del av læreplanverket, i prinsipper for opplæringen og i flere av kompetansemålene . LK(Læreplanverket for kunnskapsløftet 2006). Utdanningsdirektoratet: Utdrag av Læreplanverket for Kunnskapsløftet: generell del. Gjør rede for hva LKmener med grunnleggende ferdigheter, og forklar.

Den generelle delen av LKfremmer indirekte pedagogisk. Elevenes ønsker samsvarer dermed med intensjoner i Generell del om . LKog individuelle opplæringsplaner; Individuell. LKbestår av fire deler: Den generelle delen av læreplanen,.