Omvendt proporsjonal

En proporsjonalitet er en funksjon der vi tar et tall a og multipliserer det med en variabel x. Praktisk kan vi si at to størrelser er proporsjonale om en dobling av den ene. Eksempelvis er tiden det tar å kjøre en distanse omvendt proporsjonal med farten . Vi sier at prisen per andel i huset (Y) er omvendt proporsjonal med antall betalende venner (x). Eksempel 6: Du leier en ungdomsklubb for en kveld for kr. Når sammenhengen mellom to størrelser y og x kan skrives y = k x sier vi at y og x er omvendt proporsjonale.

To størrelser x og y er omvendt proporsjonale dersom de varierer samtidig, slik at y = k/x (dvs. yx = k), der k er konstant.

Funksjoner – video – proporsjonale og omvendt proporsjonale. Mengde frukt og kiloprisen er derfor omvendt proporsjonale størrelser. Omvendt proporsjonalitet er, som det ligger i navnet, det omvendte av proporsjonalitet. Det vil si at en omvendt proporsjonal funksjon har den egenskapen at . Utforsking av funksjonsuttrykket for omvendt lineære funksjoner. To mengder er omvendt proporsjonal Hvis en økning i en fører til en proporsjonal nedgang i den andre, og en nedgang i en fører til en proporsjonal økning i den . Forklar at lengde og bredde i et rektangel med areal lik cm^vil være omvendt proporsjonale størrelser.

Det er grunn til å tro at folks interesse for politikk er omvendt proporsjonal med interessen for å følge med på TV-valgkampen. Tall og algebra Behandle omvendt proporsjonale størrelser i praktiske sammenhenger. Reaksjonen på skandalar synest å vera omvendt proporsjonal med storleiken på dei.

Betydningen av omvendt proporsjonal: Adjektiv omvendt proporsjonale (ikke sammenlignbare) (matematikk) proporsjonal med gjensidige av den uavhengige . Avgjøre om en funksjon er proporsjonal, omvendt proporsjonal,.