Organisk kjemi

Organisk kjemi er en spesifikk del av kjemi. Det omhandler den vitenskapelige studien av strukturen, egenskapene, sammensetningen, er og syntesen av . Liste_over_funksjonelle_grupperBufretLignendeFunksjonelle grupper i organisk kjemi er grupper av atomer som har karakteriske egenskaper til tross for hvordan det molekylære rammeverket er oppbygd.

Fagstoff: Fra gammelt av ble kjemien gjerne delt inn i to. Organisk kjemi, fagområde som omhandler karbonforbindelsenes kjemi. Enkle karbonforbindelser som karbonoksider, karbonater, karbider o. Kunne fortelle om grunnleggende kjemi; Kunne forklare noen typiske trekk ved organiske stoffer; Kunne tegne . Innledende forklaring til organisk kjemi.

Har du temaer du ønsker presentert i en undervisningsvideo. Disposisjon til kap Organisk kjemi Tellus 10. Organiske stoffer er, med få unntak(COog CO+ alle karbonater er ikke organiske stoff), alle . Unntak: Karbonsyre, blåsyre og saltene til disse syrene samt karbonoksidene .

Emnet gir en innføring i organisk kjemi og omhandler navnsetting, struktur, bindingsforhol stereokjemi, reaktivitet og karakterisering av organiske forbindelser. Hvis R er metyl, etyl, propyl, butyl eller fenyl, forkortes forstavelsen R-oksy-. Håvar Skaugrud har laget nettsidene for Skolelaboratoriet i kjemi, UiO. Teksten legger opp til et selvstudium i organisk nomenklatur, der du får . Organisk kjemi handler om molekyler som inneholder grunnstoffet karbon og deres reaksjoner. Målet er å forstå hvordan og hvorfor molekyler reagerer som de . I tabellen nedenfor ser du en oversikt over organiske stoffgrupper, deres funksjonelle grupper og eksempler på navnsetting . Få en oversikt over de vanligste stoffgruppene innen organisk kjemi og deres nomenklatur (navnsetting).

Få en forståelse for organiske stoffers egenskaper og . Organisk-kjemiske Vintermøte arrangeres på Thon Hotel Skeikampen 12. Inviterte foredragsholdere: Professor Donald Hilvert, Department of . Organisk kjemi er alle forbindelser med et eller flere C-atomer i molekylene. Alle organiske forbindelser inneholder som .