Samfunnskunnskap 50 timer

På disse sidene finner du pensum til faget timer samfunnskunnskap for voksne innvandrere. Her skal du få viktig kunnskap om Norge og om dine rettigheter, . For lærere som underviser voksne innvandrere i timer samfunnskunnskap og norsklærere som tar opp samfunnsfaglige emner i .

Nye regler for fritak fra timer samfunnskunnskap. Det er nye regler om fritak fra plikten til opplæring for innvandrere med rett og plikt eller . Introduksjonsloven Introduksjonsloven sier at de som omfattes av loven skal tilbys et timers kurs i samfunnskunnskap på et . Målene i læreplanen for timer samfunnskunnskap styrer innholdet i .

Samfunnskunnskap: Dette kurset er rettet mot voksne innvandrere som søker permanent oppholdstillatelse i Norge. Da har du plikt til å fullføre kurset timer samfunnskunnskap. Bor du i Trondheim kommune skal du gå på kurs ved . Kurset dekker følgende emner som er definert i Læreplanen for norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere: Innvandrer i Norge; Historie, geografi og .