Tetthetsuavhengige faktorer

Miljømotstand er, i forbindelse med populasjonsøkologi, faktorer som bidrar til å. Tetthetsuavhengige faktorer – faktorer som ikke er avhengig av hvor tett . Med andre or er det den dag i dag ikke mulig for en populasjon å vokse uendelig, fordi det alltid vil være ulike faktorer som regulerer veksten.

Tetthetsuavhengige miljøfaktorer vil påvirke en populasjon uavhengig av tallet på . Faktorer som bestemmer antallet individer innenfor et område kan være. Tetthetsuavhengige faktorer er faktorer som skjer uavhengig av . Begrensningen i antallet skyldes forhold som mattilgang, plassmangel, stress, sykdommer osv.

Disse forholdene kalles ofte tetthetsregulerende faktorer. Tetthetsuavhengige miljøfaktorer: Faktorer som ikke har noe med dyrene å gjøre. De er styrt av naturen, gjerne abiotiske faktorer.

I gyldendals bok for biologi står det at tetthetsuavhengige faktorer er det samme som. Studentnotater – div emner fra vgs og uni: Faktorer som virker inn på. Gjøre rede for faktorer som virker inn på størrelsen til en populasjon.

Tetthetsuavhengige faktorer er stort sett relatert til økosystemets . Det er nok viktigere å skjønne forskjellen på tetthetsuavhengige faktorer og tetthetsavhengige faktorer, enn akkurat hva avfallsstoffer er. I gyldendals bok for biologi står det at tetthetsuavhengige faktorer er det.

Også en abiotisk faktor som i dette tilfellet er tetthetsavhengig. Populasjonsdynamikk; Eksponentiell vekst; Tetthetsavhengige faktorer; Ikke-tetthetsavhengige faktorer; Kilder. Virker uavhengig av antall individer og tettheten i populasjonen, f. Eks vin nedbør, temperatur, flom, brann og tørke. Ofte abiotiske faktorer som virker uavhengig av hvor tett individene lever i et område. Noen av disse faktorene, som vannkjemi og temperatur, har samme betydning.

En kan altså skille mellom tetthetsuavhengige og tetthetsavhengige faktorer. Fasen styres av områdets klima, med på virkning av andre biotiske faktorer. Det skilles mellom tetthetsavhengige miljøfaktorer og tetthetsuavhengige faktorer. Tetthetsavhengige miljøfaktorer kan være sykdom, stress, . Hvis det ikke er en sterk numerisk respons, vil normalt dødligheten av byttedyret .