Variabelledd

Løsningsforslag, Oppgave: Løsningsforslag til oppgaver om stigningstall og konstantledd for lineære funksjoner. Et antall algebraiske ledd som kombineres med plusstegn og/eller minustegn. Ordet polynom kommer fra et gresk og et latinsk ord som betyr mange .

Når et ledd i et funksjonsuttrykk ikke inneholder noen variabel, kalles leddet et konstantledd. I funksjonen f(x) = ax + b er b konstantleddet. Stigningstall og konstantledd i lineær funksjon.

Leksehjelp i matematikk til alle i grunnskolen – både elever, foreldre og lærere.

På MatteMestern kan du se regneeksempler med bilder, ord og lyd. I forrige seksjon så vi at en funksjon der variabelen er i første potens blir en rett linje. En lineær funksjon er en funksjon som kan skrives som y = a x + b , der a og . Du kan kanskje ha en regel om at så fort du har ryddet i likningen (variabel-ledd på en side og tall på den andre siden) og du har bare ett ledd . Et monopol som bruker en todelt tariff og selger til identiske forbrukere, vil bruke et variabelledd der pris per enhet er lik grensekostnaden. Kunne plassere punkter i et koordinatsystem; Vite hva som er stigningstall, konstantledd og variabelleddet i formelen for lineær funksjon: y=ax + b; Kjenne igjen .