Variasjonskoeffisient formel

Excel 20inkluderer ikke en enkelt funksjon for beregning variasjonskoeffisient , så du må lage en formel som manuelt deler en rekke standardavvik etter sitt . Presisjonen angis som standardavvik (SD) eller variasjonskoeffisient (CV ) Standardavviket er definert som kvadratroten av variansen: . Variasjonskoeffisienten eller CV, er et statistisk mål på sentraltendens eller spredning av et datasett. I motsetning til andre målinger av sentrale tendenser, er CV . O er observert frekvens E er forventet frekvens Formelen angir summen av kvadratene av absolutte . Ein formel for å rekna ut empirisk fordeling er (også kalla plotteformel):. Variasjonskoeffisient: er standardavviket delt på gjennomsnittet.

Variasjonskoeffisient for observasjoner: X. Korrelasjon mellom to observerte variabler: (. ) (. ) ( ). Påvisningsgrense beregnes med formelen s0x3.