Variasjonskoeffisient

Variasjonskoeffisient er et spredningsmål på den relative variasjonen i et datasett: V a r i a s j o n s . Presisjonen angis som standardavvik (SD) eller variasjonskoeffisient (CV ). Man bruker variasjonskoeffisienten (CV) som uttrykker variasjon i forhold til .

Variasjonskoeffisienten , eller CV , er et statistisk mål på den sentrale tendensen eller spredning av et datasett. I motsetning til andre målinger av sentrale . Variasjonen uttrykkes som variasjonskoeffisient som er et relativt uttrykk for spredning og angis i prosent (se analytisk variasjon nedenfor). Variasjonskoeffisienten eller CV, er et statistisk mål på sentraltendens eller spredning av et datasett.

I motsetning til andre målinger av sentrale tendenser, er CV . Variasjonskoeffisient: er standardavviket delt på gjennomsnittet. Blir ofte brukt når standardavviket er avhengig av storleiken på gjennomsnittet. Man bruker da variasjonskoeffisienten (VC) som uttrykker variasjon i forhold til middeltallet i. Som tilleggskriterium anføres vanligvis at den analytiske usikkerhet, uttrykt som variasjonskoeffisient (CV), ved denne konsentrasjonen skal . Analytisk variasjonskoeffisient gjelder vanligvis for prøver i normalt område.

Noen analyser har en annen analytisk variasjon i ytterkantene av områdene, . Analytisk variasjonskoeffisient, VKa/CVa, angir den tilfeldige analytiske usikkerheten til et måleresultat, dvs. Prisnivåindeksar og variasjonskoeffisient for grupper av varer og tenester 2011. Konsum i hushald (totalindeks) Matvarer og . Prisnivåindekser og variasjonskoeffisient for grupper av varer og tjenester 2010. Konsum i husholdninger (totalindeks), Matvarer og alkoholfrie . Prisnivåindekser og variasjonskoeffisient for grupper av varer og tjenester 2008.

Variasjonskoeffisienten er brukt som mål for presisjon. Uttrykkes kvantitativt ved standard avvik (s) og/eller variasjonskoeffisient (s/M) i ( CV). Definisjon: Overensstemmelse mellom resultatene.

Krav 2) Presisjon: Intern presisjon skal gi en variasjonskoeffisient (CV) ≤. Det er et krav at analysekvaliteten også må dokumenteres via . Upresisjon er et uttrykk for spredning av prøveresultater ved gjentatt analysering av samme prøve, og blir ofte oppgitt som en variasjonskoeffisient, som er . Følgende resultater oppnås: Kontroll Nivå Mean SD CV.